Standaard voorwaarden

1. Bachmann Advocatenkantoor B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Bachmann stelt zich de uitoefening van de advocatuur en het verrichten van aanverwante werkzaamheden ten doel. Bachmann houdt kantoor in Amsterdam.

2. Tegenover de opdrachtgever – cliënt – geldt uitsluitend Bachmann als opdrachtnemer. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgeoefend en artikel 7:407 lid 2 BW (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De persoon die direct of indirect aandeelhouder is van Bachmann en die professionele werkzaamheden verricht voor Bachmann zal door Bachmann kunnen worden aangeduid als “partner of vennoot”. De als zodanig aangeduide persoon handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van Bachmann.

4. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende vervolgopdrachten. Cliënten worden in dat geval bekend verondersteld met de toepasselijke algemene voorwaarden van Bachmann.

5. Iedere aansprakelijkheid van Bachmann is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.

6. Bachmann is bevoegd bij haar dienstverlening diensten van derden te betrekken. Bachmann zal daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleggen met cliënt. Bachmann is echter nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen en onrechtmatige daden van derden. Bachmann is door cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden en cliënt vrijwaart Bachmann tegen alle aanspraken van derden.

7. Onverminderd het bepaalde is artikel 6:98 BW, vervalt het recht op schadevergoeding 12 maanden nadat de schadetoebrengende gebeurtenis is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden en in ieder geval 24 maanden nadat de schadetoebrengende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

8. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met periodiek door Bachmann vast te stellen uurtarieven exclusief BTW.

9. De door Bachmann voor cliënt betaalde (on)kosten – waaronder bijvoorbeeld belaste en onbelaste verschotten – zullen naast het honorarium periodiek in rekening worden gebracht. Ter dekking van de algemene kantoorkosten is Bachmann gerechtigd een bepaald percentage van het honorarium exclusief BTW in rekening te brengen. De door Bachmann gemaakte reiskosten worden aan cliënt doorberekend via een vast bedrag exclusief BTW per kilometer.

10. Indien cliënt niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen betaalt of een verlangd voorschot niet heeft voldaan is Bachmann gerechtigd haar werkzaamheden direct op te schorten of te staken, zonder dat Bachmann daarbij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.

11. Indien cliënt nalaat binnen twee maanden na declaratiedatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium, althans tegen de hoogte van de declaratie in het algemeen, dan staat deze declaratie onherroepelijk vast.

12. Indien er bij de opdracht gecommuniceerd wordt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, erkennen partijen dat daar risico’s aan kleven zoals, maar niet beperkt tot, vervorming, vertraging, verdwijning en virussen. Bachmann is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daar uit voortvloeit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Zowel Bachmann als cliënt zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht kan worden doen of nalaten ter voorkoming van voornoemde risico’s.

13. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Bachmann zijn verbonden en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Bachmann zijn betrokken.

14. Bij geschillen is Nederlands recht van toepassing en de rechtbank Amsterdam bevoegd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd op 4 januari 2012 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.

PRIVACY BELEID

Bachmann Advocaten vindt de bescherming van uw privacygegevens van belang. Graag informeren wij u over uw privacybeleid.

Voor wie geldt dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt voor de volgende personen:

(potentiële) cliënten;

bezoekers van onze website;

ontvangers van e-mails van Bachmann Advocaten; en

alle andere personen van wie Bachmann Advocaten persoonsgegevens verwerkt.

 

Categorieën van persoonsgegevens

Bachmann Advocaten verwerkt persoonsgegevens. Dat zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat zijn onder meer de navolgende gegevens:

 

gegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een advocaat; gegevens die op (online) contactformulieren zijn ingevuld;

gegevens over uw surfgedrag op onze website; 

het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte apparatuur.

gegevens die wij verkregen hebben via openbare platforms, zoals de Kamer van Koophandel en het Kadaster.

 

Doel van gebruik persoonsgegevens

Bachmann Advocaten gebruikt uw persoonsgegeven voor de navolgende doeleinden:

Voor behandeling van uw zaak en voor het declareren van de verleende diensten;

Voor de nakoming van wettelijke verplichtingen zoals fiscale verplichtingen en de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van

terrorisme;

Voor het onderhouden van contact met u zodat u bijvoorbeeld uitgenodigd kunt worden voor bepaalde evenementen;

Voor het verrichten van een conflict of interest check.

 

Rechtsgrond van verwerking persoonsgegevens

Bachmann Advocaten verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende (rechts)gronden:

 

op basis van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten;

het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals voornoemd;

in verband met een gerechtvaardigd belang van Bachmann Advocaten om persoonsgegevens te verwerken. Dat maakt geen onevenredige inbreuk op uw privacy nu diverse beveiligings- en organisatorische maatregelen zijn

getroffen ter bescherming van uw gegevens;

u heeft toestemming verleend om uw persoonsgegevens te verwerken. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van uw gegevens voor het moment van intrekking van uw toestemming.

 

Worden uw persoonsgegevens gedeeld?

 

De aan Bachmann Advocaten verbonden personen kunnen uw persoonsgegevens ontvangen. Tevens maakt Bachmann Advocaten gebruik van diverse ICT

ondersteunende bedrijven die in opdracht van en op instructie van Bachmann Advocaten werken. Dergelijke bedrijven hebben met Bachmann Advocaten

verwerkersovereenkomsten gesloten.

 

Bachmann Advocaten verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel niet aan andere derden. Wel kan Bachmann Advocaten, uitsluitend voor zover noodzakelijk voor

haar juridische dienstverlening, uw persoonsgegevens doorgeven aan partijen in derde landen, buiten de Europese Economische Ruimte (EER), bijvoorbeeld bij het procederen tegen een (internationale) wederpartij of bij het sluiten van een

(internationale) overeenkomst. Wanneer Bachmann Advocaten overgaat tot het delen van uw persoonsgegevens aan partijen in een land buiten de EER, zal

Bachmann Advocaten controleren of er in dat derde land een adequaat beschermingsniveau wordt gewaarborgd en u daarover informeren.

 

Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden je persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, andere partijen of personen of autoriteiten.

 

Termijn van bewaring van persoonsgegevens

 

Bachmann Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Op basis van wettelijke verplichtingen bewaart Bachmann Advocaten:

 

gegevens met betrekking tot uw zaak: twintig jaar na het afsluiten van een dossier;

administratieve gegevens (waaronder de financiële administratie): zeven jaar na het afsluiten van een dossier.

 

Vragen/ klachten

 

Bachmann Advocaten verneemt graag uw eventuele vragen of klachten over het privacybeleid. Dat kan per brief, e-mail of telefonisch.

 

Per brief

Bachmann Advocatenkantoor BV 

Nwe Hemweg 7A

1013 BG AMSTERDAM

Per e-mail

info@bachmannlaw.nl

Per telefoon

T: +31 (0)20 – 60 63 442

 

U kunt eventueel ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in

 

DISCLAIMER

Disclaimer

Bachmann staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de data en content van deze site. Bachmann is niet aansprakelijk voor enige schade hetzij direct of indirect, als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van (de data en content) van deze 

website. Bachmann is evenmin aansprakelijk voor enige schade

als het gevolg van de tijdelijke of permanente onbereikbaarheid van deze website.

 

Bachmann heeft de data en content op deze website zorgvuldig proberen samen te stellen. Desondanks garandeert Bachmann niet dat de data en content geschikt zijn voor enig doel waarvoor de bezoeker deze website bezoekt. Alle data en content, alsmede de daaraan gerelateerde producten die op deze website worden aangeboden door Bachmann, worden zonder waarborg van volledigheid, juistheid of geschiktheid voor een bepaald doel door Bachmann verstrekt.

 

Tussen de bezoeker van deze website en Bachmann zijn de algemene voorwaarden van Bachmann van toepassing. Bachmann wijst de bezoeker van deze website erop dat gebruik van enige data, content, product of dienst van deze website of van Bachmann, voor risico van de bezoeker komt. Het wordt de bezoeker van deze website altijd aangeraden om onafhankelijke inlichtingen raad te plegen en/of onderzoek te verrichten voorafgaand aan het gebruik van via deze website verkregen informatie. Bachmann behoudt zich het recht voor om de data en content op deze website te wijzigen, aan te vullen en/of te verwijderen, zonder daarvan de bezoeker op de hoogte te stellen.

 

RECHTSGEBIEDEN

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

  1. F.H. Boers staat geregistreerd op Algemene Praktijk – Burgerlijk Recht;
  2. F.F. Boers staat geregistreerd op Algemene Praktijk Huurrecht;

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocatentien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

LEGAL PRACTICE AREAS

The advocates listed below have registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal areas:

  1. F.H. Boers is registered for p Algemene Praktijk – Burgerlijk Recht;
  2. F.F. Boers is registered for [principal (and secondary) legal practice areas];

Based on this registration, theyare required to obtain ten training credits per calendar year in. Each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by The Netherlands Bar.