Onze diensten

Bachmann Advocaten

 

Onze advocaten zijn specialisten op het gebied van vastgoed, vennootschappen, fusies, contracten en huur. Op deze terreinen kan Bachman Advocaten gezien worden als nichekantoor voor ondernemers en bedrijven.  

Bachmann advocaten

Een modern kantoor dat zowel grote als kleine bedrijven bijstaat. Het zo efficiënt en effectief mogelijk oplossen van juridische problemen is onze passie!

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met de regels en voorschriften die van toepassing zijn op bedrijven en ondernemingen. Het omvat verschillende aspecten van het bedrijfsleven, zoals oprichting, financiering, bestuur en corporate governance, fusies en overnames, en de beëindiging van bedrijfsactiviteiten.

Een van de belangrijkste aspecten van ondernemingsrecht is de oprichting van een bedrijf. Hierbij komt veel kijken, zoals de keuze van een rechtsvorm, het opstellen van statuten en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De rechtsvorm kan variëren van een eenmanszaak tot een besloten vennootschap (BV) of naamloze vennootschap (NV). Elke rechtsvorm heeft zijn eigen specifieke regels en voorschriften die moeten worden nageleefd.

Financiering is ook een belangrijk aspect van ondernemingsrecht. Het gaat hierbij om het aantrekken van geld voor investeringen in het bedrijf. Dit kan worden gedaan door middel van eigen vermogen (zoals aandelen) of vreemd vermogen (zoals leningen). Er zijn verschillende wetten en regels die van toepassing zijn op de financiering van bedrijven, zoals de Wet op het financieel toezicht en de Prospectusverordening.

Corporate governance omvat de regels en procedures die worden gevolgd om het bestuur van een bedrijf te regelen. Dit omvat de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de directie, en de manier waarop beslissingen worden genomen binnen het bedrijf. Corporate governance is van cruciaal belang voor het behoud van een gezonde bedrijfscultuur en het verminderen van risico’s zoals fraude en wanbeheer.

Fusies en overnames zijn een ander belangrijk onderdeel van ondernemingsrecht. Hierbij gaat het om de juridische aspecten van het samenvoegen van twee of meer bedrijven. Dit omvat onder meer het due diligence-proces, waarbij het bedrijf dat wordt overgenomen grondig wordt onderzocht op mogelijke risico’s en verplichtingen. Er zijn ook specifieke regels en voorschriften die moeten worden nageleefd bij fusies en overnames, zoals de Mededingingswet en de Wet op de Ondernemingsraden.

Tot slot is de beëindiging van bedrijfsactiviteiten ook een belangrijk aspect van ondernemingsrecht. Dit kan gebeuren om verschillende redenen, zoals faillissement of vrijwillige ontbinding. Bij een faillissement worden de activa van het bedrijf verkocht om de schuldeisers te betalen. Bij vrijwillige ontbinding moet het bedrijf een aantal stappen doorlopen, zoals het opstellen van een plan van ontbinding en het indienen van de nodige documenten bij de Kamer van Koophandel.

In het algemeen is ondernemingsrecht van groot belang voor bedrijven en ondernemers. Het zorgt voor duidelijke regels en procedures die moeten worden gevolgd om ervoor te zorgen dat bedrijven op een eerlijke en

Vastgoed

Vastgoedrecht is een rechtsgebied dat zich bezighoudt met de juridische aspecten van onroerend goed. Dit omvat onder meer de aankoop, verkoop, huur en exploitatie van onroerend goed. Het vastgoedrecht is een belangrijk onderdeel van het civiele recht en omvat verschillende regels en voorschriften die moeten worden nageleefd.

Een van de belangrijkste aspecten van vastgoedrecht is de aankoop en verkoop van onroerend goed. Dit omvat onder meer het opstellen van contracten en het naleven van regels voor de overdracht van eigendom. Bij het opstellen van een contract moeten alle aspecten van de transactie worden overwogen, waaronder de prijs, de eigendomstitel en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn. Daarnaast is het belangrijk om te voldoen aan de regels en voorschriften die van toepassing zijn op de overdracht van eigendom, zoals het opstellen van een notariële akte.

Een ander belangrijk aspect van vastgoedrecht is huurrecht. Huurrecht omvat de regels en voorschriften die van toepassing zijn op de verhuur van onroerend goed. Dit omvat onder meer de huurovereenkomst, de huurprijs en de rechten en plichten van zowel de verhuurder als de huurder. Het is belangrijk om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op huurovereenkomsten, zoals de huurbescherming en de huurprijsbescherming.

Een derde belangrijk aspect van vastgoedrecht is exploitatierecht. Dit omvat onder meer de regels en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van onroerend goed, zoals bouwvergunningen, milieuregelgeving en regelgeving met betrekking tot eigendomsbeperkingen. Het is belangrijk om te voldoen aan deze regels en voorschriften om te voorkomen dat er problemen ontstaan met betrekking tot de exploitatie van het onroerend goed.

Tot slot is vastgoedrecht ook belangrijk voor de vastgoedsector zelf, omdat het regels en voorschriften biedt die bedrijven moeten volgen om hun activiteiten uit te voeren. Dit omvat onder meer regels en voorschriften met betrekking tot makelaars en vastgoedondernemingen, zoals de verplichting om licenties te hebben en verzekerd te zijn. Het is belangrijk voor bedrijven om deze regels en voorschriften na te leven om boetes en andere juridische consequenties te voorkomen.

In het algemeen is vastgoedrecht een belangrijk rechtsgebied dat de regels en voorschriften biedt die moeten worden nageleefd bij de aankoop, verkoop, huur en exploitatie van onroerend goed. Het is belangrijk om deze regels en voorschriften te begrijpen en na te leven om problemen met betrekking tot het onroerend goed te voorkomen.

Huurovereenkomsten

Een huurovereenkomst is een juridisch document dat de afspraken tussen een verhuurder en huurder vastlegt. Het is belangrijk dat de overeenkomst duidelijk en volledig is om onduidelijkheden en conflicten te voorkomen. Het kan daarom verstandig zijn om een advocaat in te schakelen om de huurovereenkomst op te stellen.

Bachmann kan de huurovereenkomst opstellen op basis van de specifieke omstandigheden en behoeften van de partijen. Hierbij kan de Bachmann ook rekening houden met de wettelijke bepalingen die gelden voor huurovereenkomsten. Hierdoor worden onduidelijkheden en mogelijke geschillen voorkomen.

Daarnaast kan Bachmann adviseren over eventuele clausules die in de huurovereenkomst opgenomen kunnen worden om de belangen van de partijen te beschermen, zoals regelingen voor eventuele schade of het opnemen van bepalingen voor een vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst.

Kortom, het inschakelen van Bachmann bij het opstellen van een huurovereenkomst kan zorgen voor een helder en juridisch correct document dat de belangen van de partijen beschermt en onnodige conflicten voorkomt.

 

Ook bij eventuele onderhandelingen over de verlenging c.q. beëindiging en het opnieuw laten vaststellen van de huurprijs staat Bachmann u terzijde.

Contracten

Het contractenrecht is een rechtsgebied dat zich bezighoudt met de regels en voorschriften die van toepassing zijn op contracten. Een contract is een overeenkomst tussen twee of meer partijen waarin afspraken worden gemaakt over specifieke voorwaarden en verplichtingen. Het contractenrecht omvat de regels die moeten worden nageleefd bij het opstellen, onderhandelen, uitvoeren en beëindigen van contracten.

Bij het opstellen van een contract moeten alle aspecten van de transactie worden overwogen, waaronder de prijs, de leveringsvoorwaarden, garanties en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn. Het is belangrijk om alle voorwaarden nauwkeurig en duidelijk te formuleren, om te voorkomen dat er later misverstanden ontstaan. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het specifieke type contract.

Bij het onderhandelen over een contract moeten beide partijen rekening houden met de belangen van de andere partij en streven naar een overeenkomst die voor beide partijen voordelig is. Daarnaast moeten alle afspraken die tijdens de onderhandelingen worden gemaakt, worden vastgelegd in het uiteindelijke contract.

Bij het uitvoeren van een contract moeten beide partijen zich houden aan de voorwaarden en verplichtingen die in het contract zijn opgenomen. Als een van de partijen de afspraken niet nakomt, kan dit leiden tot een geschil of zelfs tot een rechtszaak.

Bij het beëindigen van een contract moeten de voorwaarden die van toepassing zijn op het beëindigen van het contract, worden nageleefd. Dit kan onder meer inhouden dat er een opzegtermijn moet worden gehanteerd of dat er schadevergoeding moet worden betaald.

In het algemeen is het contractenrecht een belangrijk rechtsgebied dat ervoor zorgt dat partijen zich houden aan de afspraken die zij maken en dat geschillen op een juiste manier worden opgelost. Het is belangrijk om alle wettelijke bepalingen en voorschriften na te leven bij het opstellen, onderhandelen, uitvoeren en beëindigen van contracten om problemen te voorkomen en de belangen van alle partijen te waarborgen.

Incassovorderingen

Het incasseren van vorderingen kan ook door een Bachmann advocaten gedaan worden in plaats van een incassobureau. Het voordeel hiervan is dat Bachmann meer juridische expertise heeft en daardoor beter in staat is om de belangen van de schuldeiser te behartigen en eventuele juridische procedures te voeren.

Bachmann kan bijvoorbeeld een sommatiebrief sturen waarin de debiteur wordt aangespoord om te betalen en waarin wordt aangegeven welke stappen er genomen worden als er niet binnen een bepaalde termijn betaald wordt. Als dit niet leidt tot betaling, kan de advocaat een gerechtelijke procedure starten om de schuld te incasseren.

Een ander voordeel van het inschakelen van Bachmann voor het incasseren van vorderingen is dat er sprake is van een vertrouwensrelatie tussen de schuldeiser en de advocaat. Bachmann kan de schuldeiser bijstaan in het hele proces en kan advies geven over de te nemen stappen en de juridische mogelijkheden.

Wij helpen u ook bij de volgende onderwerpen

 • Financhieel recht  
 • Aansprakelijkheid 
 • Overname
 • Procederen 
 • Insolventie
 • Bestuursrecht
 • Arbeidsrecht
 • Erfpacht
 • Burenrecht
 • Bouwrecht
 • Cybersecurity
 • Ontruiming
 • Appartementsrechten 
 • Vereniging van eigenaren
 • Intellectueel eigendom
 • Taxatie
 • Witwassen 
 • Beslag
 • Mediation

Bent u opzoek naar een juridische partner?